}); umeshughade: संकलित मूल्यमापन सत्र २

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Friday, March 24, 2017

संकलित मूल्यमापन सत्र २

संकलित मूल्यमापन सत्र २ (२०१७)  च्या नमुना प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध  करण्यात आल्या आहेत.
http://www.umeshughade.in/p/blog-page_76.html
 

3 comments: