}); umeshughade: School पोर्टल माहिती भरणे

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

School पोर्टल माहिती भरणे
मा.प्रदीप भोसले सर यांनी तयार केलेले शाळा पोर्टल School Portal ची माहिती  ऑफलाईन भरणे विषयी उपयुक्त असे मन्युअल खालील बटनावर क्लिक करून डाउनलोड करा.

https://www.dropbox.com/s/o8s8tamkwwok8pz/School%20portal%20Manual%20in%20Marathi.pdf?dl=1
================================================
शाळा माहिती भरण्यासाठी कच्ची माहिती संकलित करण्यासाठी खालील pdf फॉर्म डाउनलोड करा व माहिती तयार करा.
https://www.dropbox.com/s/xyq8xao7rgco2py/School%20Input%20Form.pdf.pdf?dl=1

=================================================
विद्यार्थी माहिती Student Summary- कच्ची माहिती संकलन फॉर्म 

=======================================================================


शाळा माहिती भरण्यापूर्वी  Intrnet Explorer ब्राउझर  करावी लागणारी  सेटिंग या विषयी मा.हरिदास भांगरे यांनी तयार केलेलं सचित्र  मन्युअल खालील बटनावर क्लिक करून डाउनलोड करा.
https://www.dropbox.com/s/mm6tkthndstlxwe/SARAL%20-%20%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A4%BE%20%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%80%20%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%80%20Settings%20..pdf?dl=1
============================================================================

*सरल शाळा माहिती*माहिती भरणे लवकरच सुरु होणार आहे.सन 2016 - 2017 साठी शाळा माहिती offline पद्धतीने भरायचे आहे

माहिती भरण्याच्या  स्टेप पुर्वी त्यासाठी आवश्यक संगणक प्रणाली पुढील प्रमाणे अपडेट करुण घ्यावी.

या माहिती भरण्यासाठी आपले संगणाकात internet explorer हा browser चे वर्सन ९ किंवा त्या पेक्षा जास्त असावे
-Internet explorer  open करा

-होम पेज ओपन होईल त्या मध्ये उजव्या बाजूला वर setting चा symbol असेल त्या वर click करा

-दिसणाऱ्या बरेच options पैकी internet option या वर click करा
-या नंतर वरचे बाजूला General चे पुढे Security आहे त्या वर click करा

-त्या खाली custom म्हणून लिहले असेल त्या खाली  एक box आहे त्या मद्ये right mark ✔ असेल. 
त्या समोर 

-Enable protected mode आहे.आता फक्त तुम्ही त्या box मध्ये असलेले right mark काढून टाका(box वर click करा box खाली होईल)

-custem level या button वर click करा

-आता Active X control and plug ins वर खालील प्रमाणे change करुन घ्या.

-Allow. Active x filtering = enable

-Allow priviosely used Active X = enable

-Allow Scriptlet = Disable

-Atomatic prompting for ActiveX control = Disable

Binary and script behaviors= Enable

Display video and animation = Disable

Download signed Active x control= Prompt

 Download unsigned Active x control= Prompt

Initialize and script Active X control = Prompt

Only Allow approved domains = Enable

Run Active X control and plug ins =Enable

Run anti malware software on amActive X control = Enable

Only Allow approved domains = Enable

Run Active x control and plug ins = Enable

Run anti malware software in Active X control = Enable

 Run antiMalware software on Active X Control = Enable

Script Active x control marked safe for = Enable

Ok या button वर  click करा, नंतर Apply या button वर click करा

browser बंद करुन ,परत एकदा चालु करा (Restart)

internet explorer वर्जन 9 किंवा पुढील च्या साह्याने


 education.maharashtra.gov.in

सरल ची वेवसाईट ओपन करा

 शाळा या button वर click करा व login व्हा.

-होम tab मध्ये प्रथम offline project आहे त्या वर click करा*

-आपल्याला ज्या भाषेत offline school data भरणे सोपे वाटते ते भाषा English, किंवा मराठी एका वर click करा*

-नंतर Download offline data या button वर click करा*

-file download करायचा का ? विचारेल

OK वर click करा

-आपले शाळेचा Udise code चा एक Zip file (तीन पुस्तक चिन्ह) दिसतो

Save या button वर click करा

file पूर्ण download होई पर्यत वाट पाहा.

file download झाल्यावर त्याला select करुन right click करा

extract to udise code असतो त्या वर click करा

तुमच्या शाळेचा udise क्रमांकाच्या एक folder तयार होईल

पण file extract करण्यासाठी तुमचे संगणकात Winzip किंवा WinRAR हे software असणे आवश्यक आहे

तुमच्या शाळेचा udise code असणाऱ्या folder select करुन open  करा

Open केल्या नंतर तिथे बरेच folder दिसेल

आता Index.html या folder ला select करुन right click, open with, internet explorer करा

तुमच्या शाळेची माहीती भरायची offline project ओपन होईल

वेब पेज वर Allow blocked content या button वर click करा

डाव्या बाजुचे सहा tab शाळा संबंधित आहेत
  उजव्या बाजुचे सहा tab student summery संबंधित आहे

 दोन्ही input format वर
Click करून आपली शाळेची माहिती print करुन घ्या

 नंतर School data entry प्रत्येक पेज ओपन करा,माहिती भरा सेव करा व finalize करा

progress बार वर आपण किती माहिती भरले तपासा

100% finalize झाले असेल तर prepare data for school वर click करा

एक नविन file तयार होईल ते file school portal login करुन upload करा

ज्या प्रमाणे शाळा माहीती सेव finalize केले तसेच students summary data entry करा

माहिती 100% finalize झाले तर Prepare data for student वर click करा, तयार झालेला नविन file school portal वर त्याच ठिकाणी upload करा

 लक्षात असु द्या आपण file download एक वेळ करुन upload दोन वेळ करायचा आहे

शाळा इमारत व क्रिडांगणाच्या फोटो फक्त online upload करायचा आहे


No comments:

Post a Comment