}); umeshughade: Shalasidhhi- All Info

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Shalasidhhi- All Info


शाळा सिद्धी-  

UMESH UGHADE 9922422445
अ.क्र. विवरण लिंक
1 शाळा सिद्धी -GR DOWNLOAD
2 शाळा सिद्धी - PPT DOWNLOAD
3 शाळा सिद्धी - SELF EVELUATION DOWNLOAD
4 शाळा सिद्धी - असेसमेंट DOWNLOAD
5 शाळा सिद्धी- VIDEO VIEW
6 शाळा सिद्धी- WEBSITE VIEW
7 शाळा सिद्धी -मुख्य PDF (123 पेजेस, 50MB) DOWNLOAD
8 शाळा सिद्धी- संपूर्ण माहिती माय pdfDOWNLOAD
9 शाळा सिद्धी - गुणDOWNLOAD
10 शाळा सिद्धी - कोरा फॉर्मDOWNLOAD
11 शाळा सिद्धी- ACTION PLAN भरण्यासाठी नमुना PDF DOWNLOAD
12


शाळा सिद्धी-  सविस्तर माहिती वाचा


शाळा सिद्धी पोर्टलवर आपल्या शाळेचे रजिस्ट्रेशन करणे , पासवर्ड create करणे व पासवर्ड रिसेट करणे
साभार:- प्रदीप पाटील

शाळा सिद्धी पोर्टलवर काही शाळांनी अगोदरच रजिस्ट्रेशन केले असेल पण आता या वेबपोर्टलवर अपडेशन झाल्याने काही संरचनेमध्ये बदल झाला आहे, तसेच काही ठिकाणी हे रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य केले आहे तर या पोर्टल वर कसे रजिस्ट्रेशन करावे हे समजून घेऊ त्यासाठी खालील वेबसाईटवर जा.


या पोर्टल वर गेल्यानंतर उजव्या बाजूला Login असे असेल त्याच्यावर क्लिक करा , आता आपल्या समोर नवीन विंडो ओपन होईल तेथे उजव्या बाजूला लॉगीन फॉर्म दिसेल.

तेथे New user? click here असे येईल त्याच्यातील click here वर क्लिक करा. 

आता आपल्या समोर नवीन विंडो ओपन होईल , उजव्या बाजूस create  user मध्ये खालील बाबी भरायच्या आहेत.

Please follow these instructions while creating the User ID and Password.  युजर आयडी व पासवर्ड तयार करण्यासाठी खालील सूचनांचे पालन करा.

       Step 1 : स्टेप १
1.) Schools should login only through the school user. प्रत्येक शाळेने school user वापरून लॉगीन करावे.

2. Enter a valid UDISE Code (Ex: For School user eleven digit UDISE code). आपला ११ अंकी योग्य UDISE कोड भरा.

3. Enter all mandatory fields. सर्व आवश्यक बाबी भरा.

4. To generate a Unique PIN (OTP), enter either Mobile No. /Email Id or Both. आपला otp तयार होण्यासाठी मोबाईल क्रमांक किंवा ईमेल आयडी दाखल करा.

5. After the successful PIN (OTP) generation, enter the valid PIN (OTP) that is received on your Mobile No. /Email Id to proceed further. यशस्वीरित्या otp तयार झाल्या नंतर आपल्या मोबाईल किंवा ई मेल वर आलेला otp पुढील प्रक्रिया होण्यासाठी दाखल करा.
  Note: If you don't receive PIN(OTP) within 120 seconds, click on Regenerate PIN(OTP) button. जर १२० सेकंदा मध्ये otp आला नाही तर Regenerate बटनावर click करा.

6. Click on Submit. सबमिट वर क्लिक करा.
  a) If you have entered valid PIN(OTP), you will be redirected to Step 2. वैध OTP दाखल केल्यानंतर आपण स्टेप २ साठी पुननिर्देशित व्हाल
b) If the entered PIN(OTP) is invalid, you will be shown a message saying 'Invalid PIN(OTP) आपण जर अवैध OTP दाखल केला Invalid PIN(OTP) असा संदेश येईल.

Step 2 : 
स्टेप २ येथे आपल्याला नवीन password तयार करायचा आहे जो पासवर्ड वर दाखल केलेला आहे तोच confirm पासवर्ड मध्ये दाखल करायचा आहे.

7. Enter new password and confirm password*. 
 (Rule: Password length should be between 8 to 10 characters, आपला पासवर्ड ८ ते 10 वर्णांचा असला पाहिजे*
must contain at least one lower case letter, one upper case letter, one digit and one special character.Allowed special chars are !@#$%^&*()+=.)(Ex: Nav@2012) 

8. Click on Create User. आता Create user वर क्लिक करा.
   a)On  successful  creation of password, you will be redirected to home page. यशस्वीरीत्या पासवर्ड तयार झाल्यानंतर आपण होम पेज वर पुननिदर्शित व्हाल.
   
हा पासवर्ड च्या साहाह्याने आपला UDISE कोड व पासवर्ड वापरून लॉगीन करा.

आपण जर पासवर्ड विसरले असाल तर

लॉगीन फॉर्म मध्ये Forgot Password? Click Here असे असेल आपण click here वर क्लिक करा.

येथे पासवर्ड तयार करण्यासाठी तीन पर्याय आहेत.

१) WITH PIN(OTP)

येथे आपण आपला UDISE कोड व आपल्या मोबाईल वर आलेला OTP टाकून सबमिट वर क्लिक करा , आता आपण new password मध्ये नवीन पासवर्ड दाखल करा व confirm password मध्ये तोच password टाका submit वर click करा आपला नवीन पासवर्ड यशस्वीपणे तयार होईल.


२ ) forgot PIN (OTP)

आपण जर otp विसरला असाल किंवा तो delete झाला असेल तर आपला UDISE कोड टाकून send वर click करा तो आपल्या मोबाईल वर किंवा ई मेल वर सेंड होईल.३) Get PIN(OTP)
काही शाळांचे आपण रजिस्ट्रेशन केले नसतानाही आपले रजिस्ट्रेशन होत नाही, त्यासाठी आपण OTP मिळवणे आवश्यक आहे त्यासाठी आपल्याला तिसरा पर्याय खूप उपयुक्त आहे येथे आपण आपला UDISE कोड व  ई मेल आयडी टाकून submit वर click केले तर otp आपल्या इमेल वर येतो , त्यामुळे आपण पासवर्ड तयार करू शकतो

(  टीप – ज्याशाळांचे अगोदर रजिस्ट्रेशन केले असेल त्यांनी वरील पोर्टल आपल्या जुन्या पासवर्ड ने लॉगीन करावे नंतर त्यांना नवीन पासवर्ड तयार करण्यासाठी विंडो ओपन होईल तेथे new password व confirm password मध्ये नवीन पासवर्ड टाकावा , व submit क्लिक करा येथे लक्षात घ्या पासवर्ड हा ८ ते 10 वर्णांचा असावा )


                                                                               
 शाळेचा DASHBOARD 
 1. वरच्या उजव्या बाजूला दिसणाऱ्या LOGIN या पर्यायावर क्लिक करा.
 2. LOGIN विंडो दिसेल. त्यामध्ये USER TYPE च्या समोर School User हा पर्याय निवडा.
 3. त्याखाली आपल्या शाळेचा UDISE Code टाईप करा.
 4. पासवर्ड टाकून Submit या पर्यायावर क्लिक करा.
 5. आपल्या शाळेचा Dashboard समोर दिसू लागेल.

शाळेची Basic Information भरणे.  
आपल्या शाळेचा Dashboard समोर दिसल्यावर त्याच्या डाव्या बाजूला Basic information दिसते. त्यामध्ये Learner'sया पर्यायाखाली :
1) Demographic Profile
2) Attendance Rate
3) Performance in key subjects
4) Learning Outcomes
Teachers या पर्यायाखाली
1) Numbers of Teachers
2) Teacher's Attendance
वरील प्रत्येक पर्यायासमोर क्लिक केल्यावर त्यामध्ये भरावयाच्या माहीतीची विंडो ओपन होते. ती सर्व माहिती भरुन झाल्यावर खात्री करुन Submit पर्यायावर क्लिक करायला विसरु नका.
7 क्षेत्र व 45 मानकांची माहीती भरुन स्वमूल्यमापन अहवाल भरणे. Learners व Teachers ची माहीती भरल्यावर त्याच विंडोमध्ये आपल्याला 7 KEY DOMAINS AS CRITICAL PERFORMANCE AREAS OF SCHOOLच्या खाली सर्व 7 क्षेत्र दिसतील.
शाळा सिद्धी मध्ये आपण चर्चा करीत असलेल्या प्रत्येक क्षेत्रातील मानकांची चांगल्या पद्धतीने उपलब्धता वाटल्यास तशी नोंद स्वयं - मूल्यमापन अहवालात करा.
स्वयं मूल्यमापन करतांना प्रत्येक क्षेत्र विकसित करणे आवश्यक आहे. ते कसे करावे या साठी आपण प्रत्यक्ष चर्चेत भाग घेणे आवश्यक आहे.
आजच आपल्या शाळेची नोंदणी शाळा सिद्धी साठी करून आपल्या परिसरातील शाळांसाठी आपली शाळा आदर्श बनवूया. 
अतिशय महत्त्वाचे : 
 Learners आणि Teachers याची माहिती भरतांना ती 2015-16 व 2016-17 या दोन्ही सत्रांची भरावी.
धन्यवाद.
------------------------------------------------------
“शालासिध्दी” संदर्भातील शाळास्तरावरील मुख्याध्यापक व शिक्षक यांनी करावयाची कार्यवाही :- 
1.      सर्व प्रथम शाळांची मानके व मूल्यमापनाकरिता शाळा सिध्दी या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात शासन निर्णय शैगुवि/2016/(12/2016)/एसडी-6 दिनांक 30 मार्च, 2016 चे काळजीपूर्वक वाचन करावे.
2.      “शालासिध्दी” संदर्भातील  school Evaluation या Dashboard ( दर्शक फलक ) वर केंद्र शासनाच्या www.nuepa.org. www.nuepa.eduplan.nic.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध माहितीचे वाचन करण्यात यावे.
3.      शाळा माहिती व दर्शक फलक (Dashboard) नुसार आपल्या शाळेची माहिती सात मुख्य क्षेत्र व 45 उपक्षेत्रानुसार तयार करण्यात यावी.शाळेची वस्तूनिष्ठ स्वरुपाची माहिती, नाविन्यपूर्ण उपक्रम माहिती तयार करुन ठेवावी. या माहिती बरोबरच माहितीची पुष्टी देणारे पुरावे , फोटो, चित्रफिती, रजिष्टर, अभिलेखे तयार करण्यात यावे.
4.      शाळा – UDISE CODE युडायस कोडचा वापर करुन शाळेचा पासवर्ड असलेला लॉग इन आय डी (Login ID) शाळा तयार करु शकते. यासाठी शाळेने LOGIN ID म्हणून शाळेचा UDISE कोड टाकावा. शाळेचे gmail खात्याचा समावेश करावा. पासवर्ड शाळेनेच निवडून तो टाकावा. त्यानंतर हाच पासवर्ड जतन करावा व प्रत्येक लॉग इन च्या वेळी वापरावा.आपल्या शाळेचे खाते अशाप्रकारे उघडून शाळा स्वयं मूल्यमापन विषयक सर्व माहिती भरावी व save करावी. काही बदल नसल्यास final submit करावी. Final submit केल्यानंतरच सदरची माहिती इतरांना दिसेल याची नोंद घ्यावी.

5.      शाळा सिध्दी- समृध्दशाळा या विषयाशी संबंधित पत्र व्यवहारासाठी dir.mscert@gmail.com वshalasiddhimaha@gmail.com या मेल ॲड्रेस चा वापर करावा.
6. सर्व माहिती भरुन झाल्यावर खालील लिंक मध्ये देखील माहिती भरण्यात यावी. 
            http://goo.gl/forms/omIiwWETqXTBvlw73शाळांसाठी आचारसंहिता – शाळा माहितीचे प्रपत्रे ऑनलाईन भरण्यासाठी सात क्षेत्रे व 45 उपक्षेत्राची माहिती तयार करुन ठेवावी.चूकीची माहिती भरली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

11 comments:

 1. dear sir
  ACTION FOR CONTINUOUS SCHOOL IMPROVEMENT PLAN madhe kaye lihave. margdarshan kara.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ACTION FOR CONTINUOUS SCHOOL IMPROVEMENT PLAN madhe kaye lihave. margdarshan kara.plz

   Delete
 2. Sir Aamhi School improvement plan filled kela ani saved kela nanter. punha login kelyavar information change zali. mhanaje domain 2 chi info domain 5 madhe distey, tar domain 7 chi domain 1 madhe distay mag aamhi finalise kasa karaich. pls guide

  ReplyDelete
 3. Our blog is good response and helpfull all teacher.

  ReplyDelete
 4. Sir Shallashiddhi all gr is input our blog.

  ReplyDelete
 5. सर नमस्कार आम्ही सन २०१६ मध्ये शाळा सिद्धी ची संपूर्ण मअहिती भरू सबमिट केली आहे पण पुन्हा सन २०१७-१८ च्या शैक्षणिक वर्षाकरिता लोगिन केल्यानंतर तिथे सन मध्ये बदल होत नाही कृपया उपाय सांगा. धन्यवाद

  ReplyDelete
 6. sir 2016 madhe shaala siddhi mahiti bharli pn 2017-18 chya varshakrita login madhe navin mahiti bharta yet nahi varsh change hot nahi

  ReplyDelete
 7. Click here Bangalore To goa train timings

  ReplyDelete