}); umeshughade: My Videos

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

My Videos


नमस्कार मित्रानो, 
स्वनिर्मित व्हिडिओचा खजिना देत आहे.डाउनलोड करण्यासाठी व्हिडिओ च्या नावासमोरील DOWNLOAD वर क्लिक करा. 

अ.क्र. व्हिडिओचे  नाव डाउनलोड लिंक
1 फक्त मुळाक्षरे      DOWNLOAD
2 मुळाक्षरे चित्रासह DOWNLOAD
3 मी अभय DOWNLOAD
4 आमची खेळणी DOWNLOAD
5 प्राण्यांच्या गमती जमती DOWNLOAD
6 साधे शब्द -दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
7 साधे शब्द -तीन  अक्षरी शब्द DOWNLOAD
8 साधे शब्द -चार  अक्षरी शब्द DOWNLOAD
9 काना शब्द -दोन अक्षरी शब्द     DOWNLOAD
10 काना शब्द -तीन  अक्षरी शब्द     DOWNLOAD
11 काना शब्द -चार अक्षरी शब्द.       DOWNLOAD
12 पहिली वेलांटी शब्द - दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
13 पहिली वेलांटी शब्द - तीन  अक्षरी शब्द DOWNLOAD
14 पहिली वेलांटी शब्द - चार  अक्षरी शब्द DOWNLOAD
15 पहिला उकार शब्द -दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
16 पहिला उकार शब्द -तीन  अक्षरी शब्द     DOWNLOAD
17 पहिला उकार शब्द -चार  अक्षरी शब्द   DOWNLOAD
18 काना व दोन मात्रे शब्द -दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
19 काना व दोन मात्रे शब्द -तीन  अक्षरी शब्द     DOWNLOAD
20 काना व दोन मात्रे शब्द -चार  अक्षरी शब्द
21 जोडाक्षर शब्द - रफार युक्त शब्द DOWNLOAD
22 जोडाक्षर शब्द - र पासूनचे  शब्द DOWNLOAD
23 जोडाक्षर शब्द - इतर सर्व  शब्द DOWNLOAD
24 १ ते 10 अंकवाचन (मराठी ) DOWNLOAD
25 १ ते 10 अंकवाचन ( इंग्रजी  ) DOWNLOAD
26 १ ते १०० अंकवाचन / उजळणी    DOWNLOAD
27 कमी - जास्त / समान DOWNLOAD
28 भौमितिक आकृत्यांची ओळख DOWNLOAD
29 Alphabets / A B C D
30 Alphabets / A B C D ( चित्रासह ) DOWNLOAD
31 Fruits / फळे DOWNLOAD
32 Vegetables / भाज्या DOWNLOAD
33 Animals / प्राणी DOWNLOAD
34 Parts Of Body / शरीराचे अवयव DOWNLOAD
35 Action Words DOWNLOAD
36 Colours Name / रंगाची नावे DOWNLOAD
37 Our Helpers /आपले मदतनीस DOWNLOAD
38 Things Used By Student / विद्यार्थ्यांच्या वस्तू DOWNLOAD
39 English Words We Know DOWNLOAD
40 आठवड्याचे वार DOWNLOAD
41 एकक दशक व्हिडिओ       DOWNLOAD
42 माझा शब्दसंग्रह - १         DOWNLOAD
43 माझा शब्दसंग्रह - 2  DOWNLOAD
44 माझा शब्दसंग्रह-3      DOWNLOAD
45 फक्त मराठी वर्णमाला          DOWNLOAD
46 घरभर प्रकाश - स्वाध्याय (इयत्ता 2 री) DOWNLOAD
47 ओळख नाणी व नोटांची (इयत्ता 1 ली ते 4 थी)  DOWNLOAD
48 Action Words (इयत्ता 3 री) DOWNLOAD
49 चला, वजाबाकी करूया   [ NEW]           DOWNLOAD
50 चला, बेरीज करूया    [ NEW] DOWNLOAD
51 पुढची-मागची-मधली संख्या  [ NEW]                            DOWNLOAD
52 बाळाचे दोस्त- पहिली     [ NEW] DOWNLOAD
53 महिने       [ NEW] DOWNLOAD
54 Animal Alphabet    [ NEW] DOWNLOAD
55 Faces And Feelings    [ NEW] DOWNLOAD