}); umeshughade: इयत्ता पहिली व्हिडिओ

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

इयत्ता पहिली व्हिडिओ


नमस्कार मित्रानो,
 इयत्ता पहिलीसाठी उपयुक्त असे स्वनिर्मित व्हिडिओ देत आहे. डाउनलोड करून वापरा .

अ.क्र व्हिडिओचे नाव डाउनलोड लिंक
1 मुळाक्षरे ( चित्रासह ) DOWNLOAD
2 मराठी वर्णमाला    DOWNLOAD
3  मी अभय DOWNLOAD
4 आमची खेळणी DOWNLOAD
5  प्राण्यांच्या गमती जमती DOWNLOAD
6 साधे दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
7 साधे तीन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
8 साधे चार अक्षरी शब्द DOWNLOAD
9 काना-दोन अक्षरी शब्द    DOWNLOAD
10 काना-तीन  अक्षरी शब्द    DOWNLOAD
11 काना-चार अक्षरी शब्द    DOWNLOAD
12 पहिली वेलांटी-दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
13 पहिली वेलांटी-तीन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
14 पहिली वेलांटी-चार अक्षरी शब्द DOWNLOAD
15 पहिला उकार - दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
16 पहिला उकार - तीन अक्षरी शब्द    DOWNLOAD
17 पहिला उकार - चार अक्षरी शब्द    DOWNLOAD
18 काना व दोन मात्रा - दोन अक्षरी शब्द DOWNLOAD
19 काना व दोन मात्रा - तीन अक्षरी शब्द    DOWNLOAD
20 काना व दोन मात्रा - चार अक्षरी शब्द    
21 जोडाक्षर शब्द- र पासून चे सर्व शब्द DOWNLOAD
22 जोडाक्षर शब्द -रफारयुक्त शब्द DOWNLOAD
23 जोडाक्षर शब्द - इतर सर्व DOWNLOAD
24 अंकवाचन व्हिडिओ १ ते 10 DOWNLOAD
25 कमी जास्त / समान DOWNLOAD
26 आठवड्याचे वार DOWNLOAD
27 Alphabates DOWNLOAD
28 Vegetables /भाज्या DOWNLOAD
29 Fruits / फळे DOWNLOAD
30 Animals / प्राणी DOWNLOAD
31 English Words We Know DOWNLOAD
32 Body Parts / शरीराचे अवयव DOWNLOAD
33 Colours Name / ओळख रंगाची DOWNLOAD
34 Our Helpers/ आपले सहयोगी DOWNLOAD
35 Things Used By Student DOWNLOAD
36 Action Words DOWNLOAD
37 1 to 10 numbers reading video DOWNLOAD
38 1 ते १०० अंकवाचन  व्हिडिओ   DOWNLOAD
39 संख्या - एकक दशक वाचन व्हिडिओ   DOWNLOAD
40 माझा शब्दसंग्रह 01   DOWNLOAD
41 माझा शब्दसंग्रह 02      DOWNLOAD
42 माझा शब्दसंग्रह 03    DOWNLOAD
43 ACTION WORDS   DOWNLOAD
44 चला,बेरीज करूया     [ NEW] DOWNLOAD
45 चला, वजाबाकी करूया     [ NEW] DOWNLOAD
46 पुढची-मागची-मधली संख्या     [ NEW] DOWNLOAD
47 बाळाचे दोस्त- पहिली     [ NEW] DOWNLOAD
48 महिने       [ NEW] DOWNLOAD
49 Animal Alphabet    [ NEW] DOWNLOAD
50 Faces And Feelings    [ NEW] DOWNLOAD                                                           धन्यवाद