}); umeshughade: प्र.शै. द्वितीय सत्र नमुना पेपर २०१७-१८

प्र.शै. द्वितीय सत्र नमुना पेपर २०१७-१८

खालील सर्व सराव पेपर श्री.मच्छिंद्र कदम सर व गोरक्षनाथ रोकडे सर अहमदनगर यांनी बनवलेले आहेत.
त्यांचे शिक्षकमित्र कडून मनःपूर्वक आभार व खूप खूप धन्यवाद द्वितीय सत्र नमुना पेपर  (2017-18)

अ.क्र.इयत्ता डाउनलोड लिंक 
1
पहिली सर्व विषय 
2
दुसरी सर्व विषय
3
तिसरी सर्व विषय
4
चौथी सर्व विषय
5
सेमी पहिली ते चौथी 
6
सहावी सर्व विषय

7
सातवी सर्व विषय

5 comments: