}); SHIKSHAKMITRA : Annual Planning

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

Annual Planning

  इयत्ता निहाय वार्षिक नियोजन PDF  स्वरुपात आहेत.
 DOWNLOAD करण्यासाठी फक्त DOWNLOAD वर CLICK करा. 

साभार :- गुरुकुल महाराष्ट्र 

वार्षिक नियोजन
इयत्ता 1 ली

इयत्ता 2 री

इयत्ता 3 री

DOWNLOAD
इयत्ता 4 थी

DOWNLOAD
इयत्ता 5 वी

इयत्ता 6 वी
इयत्ता 7 वी

DOWNLOAD
इयत्ता 8 वी

DOWNLOAD

1 comment: