}); umeshughade: इयत्ता दुसरी व्हिडिओ

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

इयत्ता दुसरी व्हिडिओ

नमस्कार मित्रानो,
 इयत्ता दुसरी साठी उपयुक्त असे स्वनिर्मित व्हिडिओ देत आहे. डाउनलोड करून वापरा .

टिप:-काही व्हिडीओच्या नावा समोर डाउनलोड लिंक नाही ,लवकरच लिंक दिली जाईल .
सदर व्हिडीओ ची निर्मिती चालू आहे . 


अ.क्र व्हिडिओचे नाव डाउनलोड लिंक
1 मुळाक्षरे DOWNLOAD
2 साधे शब्द-दोन अक्षरी शब्द वाचन DOWNLOAD
3 साधे शब्द-तीन  अक्षरी शब्द वाचन DOWNLOAD
4 साधे शब्द-चार अक्षरी शब्द वाचन DOWNLOAD
5 काना शब्द-दोन अक्षरी शब्द वाचन   [NEW] DOWNLOAD
6 काना शब्द-तीन अक्षरी शब्द वाचन     [NEW] DOWNLOAD
7 काना शब्द- चार अक्षरी शब्द वाचन      [NEW] DOWNLOAD
8 पहिली वेलांटी शब्द-दोन अक्षरी शब्द वाचन DOWNLOAD
9 पहिली वेलांटी शब्द-तीन अक्षरी शब्द वाचन DOWNLOAD
10 पहिली वेलांटी शब्द-चारअक्षरी शब्द वाचन DOWNLOAD
11 पहिला उकार शब्द-दोन अक्षरी शब्द वाचन DOWNLOAD
12 पहिला उकार शब्द-तीन अक्षरी शब्द वाचन  [NEW] DOWNLOAD
13 पहिला उकार शब्द-चार अक्षरी शब्द वाचन  [NEW] DOWNLOAD
14 काना व दोन मात्रे -दोन अक्षरी शब्द वाचन DOWNLOAD
15 काना व दोन मात्रे -तीन  अक्षरी शब्द वाचन  [NEW] DOWNLOAD
16 काना व दोन मात्रे -चार अक्षरी शब्द वाचन
17 जोडाक्षर शब्द-रफार युक्त शब्द वाचन DOWNLOAD
18 जोडाक्षर शब्द-र पासूनचे शब्द शब्द वाचन DOWNLOAD
19 जोडाक्षर शब्द-इतर शब्द वाचन DOWNLOAD
20 १ ते १०० अंकवाचन   [NEW] DOWNLOAD
21 भौमितिक आकार-ओळख DOWNLOAD
22 आठवड्याचे वार DOWNLOAD
23 Fruits / फळे DOWNLOAD
24 Animals / प्राणी DOWNLOAD
25 Vegetables / भाज्या DOWNLOAD
26 Our Helpers / आपले सहयोगी DOWNLOAD
27 Body Parts / शरीराचे अवयव DOWNLOAD
28 Things Used By Student / विद्यर्थ्यांच्या वापरातील वस्तू DOWNLOAD
29 Alphabates  DOWNLOAD
30 Colours Name / ओळख रंगांची DOWNLOAD
31 एकक दशक वाचन व्हिडिओ    [NEW] DOWNLOAD
32 घरभर प्रकाश - स्वाध्याय     [NEW] DOWNLOAD
33 ओळख नाणी व नोटांची     [NEW] DOWNLOAD
34 ACTION WORDS     [NEW] DOWNLOAD
35
                                                         धन्यवाद