}); umeshughade: My PDF 2

शिक्षक,पालक व विद्यार्थी यांचे शिक्षकमित्र परिवारात सहर्ष स्वागत..!

UMESH UGHADE!

My PDF 2

पीडीएफचा खजिना

अ.क्र   पीडीएफ चे नाव                   इयत्ता                   लिंक   
1 बाळाचे दोस्त पहिली DOWNLOAD
2 धाडसी मुकुंद ( स्वाध्याय) दुसरी DOWNLOAD
3 जाऊ फुलांच्या जगात ( स्वाध्याय) दुसरी DOWNLOAD
4 खेळ रंगला ( स्वाध्याय) पहिली DOWNLOAD
5 मला वाटते ... ( स्वाध्याय) दुसरी DOWNLOAD
6 पवनचक्की ( स्वाध्याय) दुसरी DOWNLOAD
7 थेंबा थेंबा कोठून येतोस ( स्वाध्याय) दुसरी DOWNLOAD
8 Shapes आकार १ ते ४ DOWNLOAD
9 Relatives नातेवाईक १ ते ४ DOWNLOAD
10
सावित्रीबाई फुले ( स्वाध्याय)
दुसरी DOWNLOAD
11 English उच्चारसाधर्म्य शब्द   पहिली ते आठवी DOWNLOAD
12 Ocean Of Alphabetical Words - DICTIONARY      पहिली ते आठवी DOWNLOAD
13 माझा शब्दसंग्रह 5  पहिली DOWNLOAD
14 माझा शब्दसंग्रह 6  पहिली DOWNLOAD
15 माझा शब्दसंग्रह 7  पहिली  DOWNLOAD
16 Antonyms 1 ते 8  DOWNLOAD
17 Animal Alphabet(with Pictures) 1 ते 4 DOWNLOAD
18 Rhyming Words 1 ते 8 DOWNLOAD
19 बेरीज 1 ते 4 DOWNLOAD
20 वजाबाकी 1 ते 4 DOWNLOAD
21 भागाकार 1 ते 4 DOWNLOAD
22 मराठी बाराखडी इंग्रजीत 1 ते 4 DOWNLOAD
23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


51


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


1 comment: